Chinese President Xi Jingping

Chinese President Xi Jingping
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xi_Jinping_Sanya2013.jpg